કમ્પ્યુટર જી !

A Primary introduction to a wonder- machine called Computer !

આ પ્રકરણનો અભ્યાસ કર્યા પછી વિદ્યાર્થીઓ કમ્પ્યૂટરનો પ્રાથમિક પરિચય મેળવી શકશે. અહીં કમ્પ્યૂટર એક બહુલક્ષી યંત્ર તરીકે વિકસ્યું છે ત્યારે તેના વિશેની ચર્ચામાં તેના વિવિધ ઘટકો, કાર્યપદ્ધતિ, કમ્પ્યૂટરની પેઢીઓનો ખ્યાલ અને તેના પ્રકારોની માહિતી મેળવીશું. કમ્પ્યૂટર એક મોડેલ તરીકે કાર્ય કરી રહ્યું છે ત્યારે તેની લાક્ષણિકતાઓની છણાવટ, વિવિધ ભાગોનું કાર્ય અને તેની સૈદ્ધાંતિક સમજ પણ કેળવીશું. કમ્પ્યૂટરનાં વિવિધ ભૌતિક વિભાગો જેમ કે પ્રોસેસર, સ્ટોરેજ ડિવાઇસીઝ, ઇનપુટ ડિવાઇસીઝ અને આઉટપુટ ડિવાઇસીઝ વગેરે પર ચર્ચા કરીશું તથા તેના ઉપયોગ અને મર્યાદાઓની ચર્ચા ૫ણ કરીશું. ટૂંકમાં, આ પ્રકરણને અંતે તમે કમ્પ્યૂટરની તમામ પ્રકારની પ્રાથમિક માહિતીઓથી પરિચિત થઈ શકશો. 

1. કમ્પ્યુટરનો પ્રાથમિક પરિચય

1. કમ્પ્યુટર સિસ્ટમ

2. માઈક્રોપ્રોસેસોર

3. સ્ટોરેજ

1. ઈનપુટ ડિવાઈસ

2. આઉટપુટ ડિવાઈસ

3. નેટવર્ક કાર્ડ

1. સોફ્ટવેર ટાઈપ

1. Intro to Computer MCQ Questions

2. Intro to Computer Fill in the blanks

3. Intro to Computr True False

4. Intro to Computer Matching the pair