રાજ્યશાસ્ત્રનો પરિચય

રાજ્યશાસ્ત્રનો પરિચય

Dr. Babasaheb Ambedkar Open University aims to serve and uplift the society by giving knowledge and understanding in various subjects of Humanities and Social Sciences. Bachelor of Arts in Political Science is such Graduate level Programme that addresses contemporary socio-political issues and makes learner aware and able to analyze the situation. By this learners’ ability gets improved in respect of their personal as well as social and political life.

1. એકમ-1 રાજ્યશાસ્ત્રનાં મૂળભૂત ખ્યાલો

1. એકમ-2 રાજ્યશાસ્ત્રનાં અભ્યાસનાં અભિગમો -1

1. એકમ-3 રાજ્યશાસ્ત્રનાં અભ્યાસનાં અભિગમો -2

1. એકમ-4 રાજ્યશાસ્ત્રનો અન્ય સમાજવિદ્યાઓ સાથેનો સંબંધ

1. એકમ-5 રાજ્યની ઉત્પત્તિના સિધ્ધાંતો-1

1. એકમ-6 રાજ્યની ઉત્પત્તિના સિધ્ધાંતો-2

1. એકમ-7 રાજ્યના મૂળતત્વો

1. એકમ -8 રાજ્યના કાર્યો

1. એકમ -9 સાવિભૌમત્વનો ખ્યાલ

1. એકમ-10 સાર્વભૌમત્વના સિદ્ધાંતો

1. એકમ-11 સત્તા,અધિકારીતા અને કાયદેસરતા

1. એકમ-12 સ્વતંત્રતા

1. એકમ-1૩ સમાનતા

1. એકમ-14 ન્યાય

1. એકમ-15 અધિકારો

1. એકમ-16 ફરજો

1. એકમ-17 કાયદો