યોગક્ષેમ

An exploration of yog, asan, pranayam and lifestyle for a holistically healthy Life

This course Introduces Yog science of India with its basics. Aasans, Pranayaam and Life Style can be improved by adopting Yog for a New Way of Life.
Rading ability, General Physical fittness for perticular Aasans to perform.

1. યોગ વિજ્ઞાન પરિચય

2. યોગનો સંક્ષિપ્ત પરિચય

3. યોગની ભ્રામક માન્યતાઓ અને તેનું ખંડન

4. યોગનુ સાચું સ્વરૂપ

5. યોગના પરંપરાગત પુસ્તકોનો પરિચય

1. યોગસૂત્રનો અભ્યાસ

2. યોગના વિવિધ પ્રકારો -૧

3. યોગના વિવિધ પ્રકારો -૨

4. જ્ઞાન મૂલ્યાંકન

1. અષ્ટાંગ યોગ- યમ- નિયમ

2. અષ્ટાંગ યોગ - આસન,પ્રાણાયામ

3. અષ્ટાંગ યોગ - પ્રત્યાહાર,ધારણા,ધ્યાન સમાધિ

4. પતંજલિ યોગસૂત્ર

5. જ્ઞાન મૂલ્યાંકન

1. શરીર વિષે સામાન્ય પરિચય

2. પાચન તંત્રની રચના અને તેના કાયોઁ

3. શ્વસન તંત્રની રચના અને તેના કાયોઁ

4. રુધિરાભિસરણ તંત્રની રચના અને કાયોં

5. શરીર વિજ્ઞાન

6. જ્ઞાન મૂલ્યાંકન

1. અંત:સ્ત્રાવી ગ્રંથિ તંત્ર

2. ઉત્સર્જન્તન્ત્રની રચના અને તેના કાર્યો

3. ચેતાતંત્ર, સ્નાયુતંત્ર, કંકાલ તંત્ર

4. શરીર વિજ્ઞાન

5. જ્ઞાન મૂલ્યાંકન

1. માનસિક સ્વાસ્થ્ય

2. વ્યક્તિત્વ

3. પ્રાર્થના

4. તણાવ

5. લાગણી

6. માનસિક સ્વાસ્થ્ય

7. જ્ઞાન મૂલ્યાંકન

1. સ્વાસ્થ્ય

2. દિનચર્યા

3. ઋતુચર્યા

4. ભોજન-પાણી

5. જ્ઞાન મૂલ્યાંકન

1. યોગાસનનો પ્રાથમિક પરિચય

2. સૂર્ય નમસ્કાર

3. સૂર્યનમસ્કારની બાર સ્થિતિઓ

4. જ્ઞાન મૂલ્યાંકન

1. મસાલા

2. અનાજ-કઠોળ

3. શાકભાજી

4. ફળ

5. તેલ

6. દૂધ અને દૂધની બનાવતો

7. જ્ઞાન મૂલ્યાંકન

1. સીધા સૂઈને કરવાના આસનો

2. પેટ પર સુઈને કરવાના આસનો

3. બેસીને કરવાના આસનો

4. જ્ઞાન મૂલ્યાંકન

1. ઊભા રહીને કરવામાં આવતાં આસન

2. આરામ પ્રેરક તથા ધ્યાનાત્મક આસનો

3. પદ્માસન, સ્વસ્તિકાસન , વજ્રાસન

4. પ્રાણાયામ

5. જ્ઞાન મૂલ્યાંકન